RSS
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie konkursu ofert

Oferty, konkursy, przetargi


Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, ul. Tyniecka 25

informuje:

Zostało wdrożone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie

PRETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U z 2013 t. poz. 907 ze zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie mieszczącego się przy ul. Tynieckiej 25 w okresie  01.05.2014 r. - 31.12.2014 r.

   - OGŁOSZENIE

   - Specyfikacja zamówienia


w dniu 25.06.2012 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na ajenta stołówki szkolnej.

W wyniku przeprowadzonej analizy ofert, ich przydatności dla potrzeb szkoły, komisja w składzie przedstawiciela Rady Rodziców, rekomenduje ofertę nr 1 - pana Roberta Pawelskiego "Bob Catering Service" - jako ajenta stołówki do podpisania umowy na rok szkolny 2013/2014.


Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, ul. Tyniecka 25 ogłasza konkurs ofert na ajenta stołówki szkolnej na rok szkolny 2013/2014

Kryterium wyboru:
• doświadczenie zawodowe - zwłaszcza w pracy z dziećmi,
• jakość wydawanych posiłków (przykładowe jadłospisy),
• cena wydawanych posiłków (przybliżona)
• zatrudnienie byłego pracownika kuchni
• wykorzystanie bazy stołówki.

Oferty należy składać do 18.06.2013 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Warszawie, ul. Tyniecka 25.   


REGULAMIN KONKURSU OFERT

Na wynajem pomieszczeń i prowadzenie kuchni i stołówki szkolnej przy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie.

Konkurs ogłoszono na stronach internetowych:
www.gimnazjum1.waw.pl  oraz na www.bip.gimnazjum1.net
Informację o konkursie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Gimnazjum nr 1 w Warszawie, ul. Tyniecka 25 oraz w ogłoszeniach w Gazecie Wyborczej.

CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje o Organizatorze i przedmiocie konkursu.
1.1. Organizator : Miasto Stołeczne Warszawa – Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, ul. Tyniecka 25 02-615 Warszawa, tel. / fax. 22 844 05 57

1.2. Organizator ogłasza konkurs ofert na realizację zadania:

„Najmu pomieszczeń i prowadzenie kuchni i stołówki szkolnej przy Gimnazjum nr 1 w Warszawie”.

1.3. Orientacyjna liczba obiadów – 50 sztuk dziennie.
1.4. Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż jest zależna od liczby dzieci, która zmienia się w ciągu roku szkolnego i w kolejnych latach.

CZĘŚĆ II – TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

2.1. Ofertę konkursową na realizację Zadania wymienionego w pkt. 1.2. należy złożyć:
 - w formie pisemnej w terminie do dnia 18 czerwca 2013 roku do godziny 15.00,
 - w siedzibie Organizatora : Gimnazjum nr 1; ul. Tyniecka 25 02-615 Warszawa.
O terminie złożenia ofert decyduje termin faktycznego doręczenia oferty Organizatorowi. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 2.1 nie będą rozpatrywane.
2.2. Oferta powinna zawierać m.in.:
 - dokumenty uwiarygodniające Oferenta (stosownie do pkt. 3.3 niniejszego Regulaminu).
2.3. Organizator nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci dokonają indywidualnie.
2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2.5. Rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi dnia 20 czerwca 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Organizatora konkursu.
2.6. Oferty będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty końcowego terminu składania ofert.
2.7. Konkurs uważa się za ważny jeśli wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego konkursu.
2.8. Wybrany w drodze konkursu Oferent będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Organizatora konkursu Umowy Najmu.
2.9. Wybrany w konkursie Oferent, który zrezygnuje z podpisania Umowy Najmu może zostać wykluczony z udziału w ponownie ogłoszonym konkursie.

CZĘŚĆ III – WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW I DOKUMENTY UWIARYGODNIAJĄCE

3.1. Maksymalna cena obiadu dla uczniów i pracowników Gimnazjum nr 1 wynosi 9.00 zł. brutto (słownie : dziewięć złotych brutto).
3.2. Obsługa gastronomiczna uroczystości szkolnych nie obejmuje niniejszego konkursu i może być realizowana na podstawie odrębnych umów.
3.3. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik:
 Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Oświadczenie lub dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych.

CZĘŚĆ IV – OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY

4.1. Dzienny jadłospis w gimnazjum obejmuje: obiad (zupa, drugie danie, surówka bądź gotowane jarzyny, kompot lub sok). Obiady powinny być urozmaicone, przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.
4.2. Najemca będzie żywił:
 uczniów Gimnazjum nr 1,
 uczniów, których obiady finansowane są przez OPS i będzie prowadził stosowne rozliczenia finansowe z OPS-ami,
 pracowników Gimnazjum nr 1.
4.3. Obiady będą gotowane w kuchni Gimnazjum nr 1 w Warszawie i wydawane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, w godz. od 12:25 do 13:40.
4.4. Najemca od dnia obowiązywania umowy najmu pokrywa wszelkie koszty utrzymania kuchni i stołówki związane z jej funkcjonowaniem (w tym ze sprawnością urządzeń, przeglądami technicznymi, stanem technicznym pomieszczeń, zatrudnieniem pracowników, zakupem środków czystości, zakupem środków i produktów żywnościowych, utylizacją odpadów, zużyciem mediów).
4.5. Najemca płaci Wynajmującemu miesięczny koszt czynszu za wynajem pomieszczeń kuchni i stołówki.
4.6. Najemca może prowadzić w pomieszczeniach kuchni Gimnazjum nr 1 w Warszawie gastronomiczną działalność usługową z zachowaniem wszelkich przepisów BHP, P.POŻ i HACCP oraz przepisów dotyczących żywienia zbiorowego i prowadzenia działalności gospodarczej.
4.7. W ramach wykonywania Zadania Najemca zobowiązany jest do prowadzenia zapisów na obiady oraz do przyjmowania opłat od:
 opiekunów uczniów,
 samych uczniów,
 innych osób korzystających z wyżywienia.

Zalacznik_nr_1-Formularz_ofertowy.pdfOpublikował: Andrzej Szymczak
Publikacja dnia: 17.03.2014
Podpisał: Barbara Dąbrowska
Dokument z dnia: 02.03.2012
Dokument oglądany razy: 4162